Czy dieta wpływa na płodność?

Niepłodność jest niepokojącym problemem zarówno dla par, jak i ich rodzin. Uznając jej znaczenie, Światowa Organizacja Zdrowia zaklasyfikowała ją jako globalny problem zdrowotny. W tym artykule szczególnie przyjrzymy się jaki wpływ na nią ma dieta.

Niepłodność to stan chorobowy, który może powodować u pacjenta szkody psychiczne, fizyczne, duchowe i medyczne. Wyjątkowa jakość tego schorzenia polega na oddziaływaniu na pacjenta i jego partnera, jako pary.

Według szacunków, problem ten dotyczy obecnie około 10–16% osób w wieku rozrodczym.

W Polsce boryka się z nim około miliona par, z czego większość nie pozostaje pod opieką specjalistycznych ośrodków, zajmujących się kompleksową diagnostyką i leczeniem zaburzeń płodności.


Niepłodność to zjawisko które, ze względu na swoją skalę i konsekwencje społeczne, ma znaczenie nie tylko w odniesieniu do zdrowia i emocjonalnego obciążenia starających się o dziecko partnerów, lecz stanowi także istotny czynnik wpływający na stan demograficzny i wskaźniki makroekonomiczne kraju, pośrednio więc na dobrobyt całego społeczeństwa.Krótki słowniczek


Zanim przystąpimy do szerszego omówienia tematu, chciałbym zacząć od krótkiej terminologii, która pozwoli rozróżnić poszczególne pojęcia:


  • PŁODNOŚĆ BIOLOGICZNA – potencjał prokreacyjny; prawdopodobieństwo zajścia w ciążę w określonym interwale czasowym, przy założeniu regularnego współżycia i braku stosowania jakiejkolwiek formy antykoncepcji. (O’Connor, Holman i in. 1998)

  • BEZDZIETNOŚĆ – brak potomstwa, będący wynikiem podjęcia decyzji o bezdzietnym stylu życia lub skutkiem zaburzeń zdrowia, które uniemożliwiają prokreację.(Jarmołowska 2009)

  • BEZPŁODNOŚĆ– trwała niemożność posiadania potomstwa. Wg Europejskiego Towarzystwa Reprodukcji Człowieka i Embriologii w Polsce, ponad 1,5 miliona par może mieć problem z niezawinioną bezpłodnością, co – jak warto zaznaczyć-może dotyczyć obu płci.

  • NIEPŁODNOŚĆ– niemożność uzyskania ciąży przez okres 12. miesięcy, mimo regularnych stosunków płciowych (2–4 razy w tygodniu), bez stosowania metod antykoncepcyjnych.


Rodzaje niepłodności


Niepłodność możemy podzielić na pierwotną i wtórną. W krajach rozwiniętych występuje i dominuje niepłodność pierwotna, tj. sytuacja, gdy kobieta nigdy nie była w ciąży i ma problemy z zajściem w nią.


Natomiast państwa zaliczane do krajów rozwijających się, charakteryzują się wysokim wskaźnikiem występowania niepłodności wtórnej, w przypadku której problem z zajściem w ciążę dotyczy okresu poprzedzonego przynajmniej jedną ciążą.


Najważniejszymi czynnikami prowadzącymi do wysokiego wskaźnika wtórnej niepłodności w tych krajach są choroby przenoszone drogą płciową oraz różnego rodzaju interwencje chirurgiczne podejmowane u kobiet w okresie poporodowym, w warunkach pozbawionych jakichkolwiek standardów sanitarno-epidemiologicznych.